ႏိုင္ငံေရး အေျချပဳက်မ္း

ပီမိုးနင်း

600 Kyats ကျပ်
ႏိုင္ငံေရး။ ဒီေခတ္မွာ လူတုိင္းပါးစပ္ဖ်ားမွာ တြင္တြင္သံုးေနတဲ့ ေဝါဟာရတစ္ခု။ ႏိုင္ငံေရးဆိုတာ ဘာလဲ။ ဆရာပီမိုးနင္းကေတာ့ ဒီလို နိဒါန္းခ်ီ ဖြင့္ဆိုထားပါတယ္။ ‘ႏိုင္ငံေရးဆိုတာ လူသတၱဝါေတြ စုေဝးေနထိုင္ၾကတဲ့ တိုင္းျပည္တစ္ျပည္ရဲ႕ အေျခခံအုတ္ျမစ္သဖြယ္ ျဖစ္တဲ့ အေၾကာင္းအရာနဲ႔ အုပ္ခ်ဳပ္ပံု နည္းလမ္းစနစ္ကို ညႊန္ျပတဲ့ပညာပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒီပညာဟာ ရာဇဝင္နဲ႔ ပူးတြဲေလ့ ရွိတယ္’ လို႔ ဆရာပီမိုးနင္းက ဆိုထားပါတယ္။ ပထမအခန္းမွာ ႏုိင္ငံေရး သေဘာတရားေတြကို ဆရာက ရွင္းျပထားၿပီး ေရာမတုိ႔ရဲ႕ ႏိုင္ငံေရး အယူဝါဒေတြ၊ တိုင္းႏိုင္ငံေတြရဲ႕ မူလေပၚေပါက္လာေရး အေၾကာင္းတရားေတြကို အလြယ္ကူဆံုး ေဖာ္ျပထားပါတယ္။ ဒါ့အျပင္၊ ေနာက္အခန္းေတြမွာ ႏုိင္ငံေရးနဲ႔ ဆက္ႏႊယ္ေနတဲ့ မ်ိဳးခ်စ္စိတ္၊ တရားဥပေဒ၊ အခြင့္တရားနဲ႔ တာဝန္၊ ႏုိင္ငံဖြဲ႕စည္းအုပ္ခ်ဳပ္ေရး စည္းကမ္းဥပေဒသေတြကိုလည္း သူ႕အခန္းနဲ႔သူ ရွင္းလင္းေဖာ္ျပထားပါတယ္။