အဂၤလိပ္သဒၵါျဖတ္လမ္း

ပီမိုးနင္း

600 Kyats က်ပ္
[ စာကို မ်ားစြာဖတ္ေသာသူသည္ သဒၵါကို အနည္းငယ္ တတ္႐ုံမွ်ျဖင့္ စာတတ္ႏိုင္၏။ စာကို လုံးလုံးမဖတ္ဘဲ သဒၵါကိုသာ တတ္ေသာသူမွာ စာကို လုံးလုံးႀကီး မတတ္ႏိုင္ေခ်။ သို႔ျဖစ္၍ အဂၤလိပ္သဒၵါ ျဖတ္လမ္းနည္း အက်ဥ္းခ်ဳပ္မွာ ‘အဂၤလိပ္စာကို မ်ားမ်ားဖတ္’ ဟူေသာ စကားပင္ ျဖစ္ေလသည္ ] ဆိုတဲ့ မွတ္သားဖြယ္ရာ လမ္းၫႊန္ခ်က္နဲ႔ ဆရာႀကီးပီမိုးနင္း ျပဳစုေပးခဲ့တဲ့ စာအုပ္ငယ္။ စာအုပ္ငယ္ေလး ျဖစ္ေပမယ့္ အေျခခံက်က် ေလ့လာလိုသူေတြ၊ ေက်ာင္းသားလူငယ္ေတြအျဖစ္ အဂၤလိပ္သဒၵါေလ့လာေရးနဲ႔ ပတ္သက္လို႔ အုတ္တစ္ခ်ပ္ သဲတစ္ပြင့္စာမွ်မက အေထာက္အကူေပးပါလိမ့္မယ္။