ဒစ္ဂ်စ္တယ္ ခံတပ္ (စာစဥ္-၁၀)

ထင္ရွား

300 Kyats က်ပ္
...