က်င့္ႀကံျခင္းကမာၻ စာစဥ္-၄

တာအိုလုလင္(ယြမ္)

အခမဲ႔
...