႐ူးသြပ္ဖြယ္အဆင့္အျမန္တက္စနစ္ (စာစဥ္-၃)

ညီေနာင္ (ရီထိန္အန္)

အခမဲ႔
...