မုန္းမာန္ဖြဲ႕ရန္ၿငိဳး စာစဥ္-၁

ညိမ္းျမတ္

အခမဲ႔
...