က်င့္ႀကံရတာ ခက္လို႔လား (စာစဥ္-၄)

စူးစံပယ္ (ရီပင္း)

အခမဲ႔
...