အေမွာင္တာအိုသခင္ စာစဥ္-၃၆

ဂ်ီယံ(လီက်င္းရွန္)

500 Kyats က်ပ္
...