မမႏွင့္ပန္းေရာင္ပုံျပင္မ်ား

ဂိုးဂိုး(ေ႐ႊၿမိဳင္ေျမ)

အခမဲ႔
...