မမႏွင့္ပန္းေရာင္ပုံျပင္မ်ား

ဂိုးဂိုး(ရွှေမြိုင်မြေ)

အခမဲ့
...