ေရွ႕ေနေရွ႕ရပ္ဆိုင္ရာ စီရင္ဆုံးျဖတ္ခ်က္မ်ား
တရားဥပေဒစိုးမိုးေရ ႏွင့္ ေလာကပါလတရား
လက္ေတြ႔အသုံးခ်ဥပေဒပညာ
ကၽြန္ေတာ္သိေသာေရွ႕ေန
အိမ္ေထာင္ျပဳမည့္လူငယ္မ်ား အေမြဆက္ခံမည့္လူငယ္မ်ားသိအပ္ေသာ ဥပေဒမ်ား
တရားမက်င့္ထံုး ကုိဓဥပေဒ
လည္သူပတ္ေျပး လူ ့အခြင့္အေရး
အိုရႈိး၏ ေခတ္သစ္လူ႕အခြင့္အေရး ေၾကညာစာတမ္း
လူ႕အခြင့္အေရး ေခတ္သစ္လူမႈ က်င့္ဝတ္ဆိုင္ရာ ျပဌာန္းခ်က္
သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ကို ထိန္းသိမ္းသည္ဆိုေသာ ဟိုတယ္တို႔ကိုတိုင္းတာေသာစံႏႈန္းမ်ား
ျမိဳ႕ျပေျမယာအေၾကာင္း သိေကာင္းစရာ
အသေရဖ်က္မႈ ေရွာင္တိမ္း စာေရးနည္း
အိပ္ခ်္ဗီြ ျပစ္မႈ၊ ဖိုမျပႆနာဆိုင္ရာျပစ္မႈတို႔ႏွင့္ သက္ဆိုင္ေသာ တရားဥပေဒမ်ား
နိုင္ငံျခားရင္းနွီးျမဳပ္နွံမႈ ဥပေဒ
အဂတိလိုက္စားမွုတိုက္ဖ်က္ေရးဥပေဒ
အမ်ိဳးသားအစားအေသာက္ ဥပေဒကို ျပင္ဆင္သည့္ဥပေဒ
တိုင္းရင္းေဆး ေကာင္စီ ဥပ​ေဒကို ျပင္ဆင္သည့္ ဥပ​ေဒ
ပို႕ကုန္ သြင္းကုန္ဥပေဒ
ျပည္သူ႕အက်ိဳးျပဳ ဝန္ေဆာင္မွုလုပ္ငန္းမ်ား ကာကြယ္ေရး အက္ဥပေဒကို ရုပ္သိမ္းသည့္ဥပေဒ
ျမစ္က်ဥ္းသြားလာေရးအက္ဥပေဒကို ျပင္ဆင္သည့္ဥပေဒ
Load More >>
App Download
စာေရးဆရာမ်ား