ၾကယ္တာရာသားရဲမ်ား၏ကမာၻ စာစဥ္-၅

Soul(စုပင္း)

အခမဲ႔
...