ကမာၻျခားက မိစာၦဘုရင္ (စာစဥ္ ၁)

S.K(ကန္ရွင္)

အခမဲ႔
...