ဓားရွစ္လက္ နတ္ဘုရား (စာစဥ္-၂၂)

L and L Team(ရဲခ်န္ဖန္)

500 Kyats က်ပ္
...