ကူးေျပာင္းလာၿပီးေနာက္ ေဘာ့စ္ေတြက ငါေလးကို အပင္စိုက္ဖို႔ ေတာင္းပန္ေနေလရဲ႕ (စာစဥ္-၄)

Erata Team (ရွန္းထင္႐ႊမ္း)

500 Kyats က်ပ္
...