ကူးေျပာင္းလာၿပီးေနာက္ ေဘာ့စ္ေတြက ငါေလးကို အပင္စိုက္ဖို႔ ေတာင္းပန္ေနေလရဲ႕ (စာစဥ္-၁)

Erata Team (ရွန္းထင္႐ႊမ္း)

အခမဲ႔
...