ေႏွာင္ဖြဲ႕ျခင္းကင္းတန္ခိုးရွင္ စာစဥ္ (၁၀၂)

ျပည့္စုံ(ဝမ္လင္း)

500 Kyats က်ပ္
...