ဗ်ာဒိတ္ နိမိတ္ တေဘာင္ အတိတ္တုိ႔ႏွင့္ ျမန္မာ့ႏုိင္ငံေရး

ဓမၼာစရိယ ဦးေအာင္ေက်ာ္မုိး

500 Kyats က်ပ္
...