ေငြျဖည့္ code ဝယ္ယူရန္
MPT
09

500
1500
3000

ထည့္သြင္းလိုက္ေသာ Phone Number သို႕ sms မွ တစ္ဆင့္ Code ပို႕ေပးပါမည္။ ထိုCodeအား အသံုးျပဳခ်ိန္မွစ၍ ေရြးခ်ယ္ထားေသာ ေငြေၾကးပမာဏကို Phone Bill မွ ျဖတ္မည္ ျဖစ္ပါသည္။

လူျကီးမင္း၏ KBZ Online Payment Account ျဖင့္ ဝယ္ယူရန္ ဝယ္ယူလိုေသာ ပမာဏ ကို ေရြးျပီး "Submit" ကိုႏွိပ္ပါ ။

1500
3000

09

500
1500
3000

ထည့္သြင္းလိုက္ေသာ Phone Number သို႕ sms မွ တစ္ဆင့္ Code ပို႕ေပးပါမည္။ ထိုCodeအား အသံုးျပဳခ်ိန္မွစ၍ ေရြးခ်ယ္ထားေသာ ေငြေၾကးပမာဏကို Phone Bill မွ ျဖတ္မည္ ျဖစ္ပါသည္။

လူျကီးမင္း၏ True Move ဖုန္းလုိင္းျဖင့္

- 28.75 Bahts (800 Kyats) ဝယ္ယူရန္
*47190256 သို ့ဖုန္းေခာ္ဆုိပါ။

- 80.25 Bahts (2500 Kyats) ဝယ္ယူရန္
*47190756 သို ့ဖုန္းေခာ္ဆုိပါ။

- 101.65 Bahts (3400 Kyats) ဝယ္ယူရန္
*47190956 သို ့ဖုန္းေခာ္ဆုိပါ။

ဝယ္ယူမွု ေအာင္ျမင္ပါက ဝန္ဇင္း ေငြျဖည့္ကုဒ္အား SMS အေနျဖင့္ ရရွိပါမည္။

ဝန္ဇင္းေငြျဖည့္ကုဒ္အား ကိုယ္ပုိင္အေကာင့္ ေအာက္ရွိ ေငြျဖည့္ကုဒ္ထည့္ရန္ ေနရာတြင္ ထည့္သြင္းျပီး ေငြျဖည့္နုိင္ပါသည္။ (အင္တာနက္ ဖြင့္ထားရန္ လုိအပ္ပါသည္။)
အခက္အခဲရွိပါက ဆက္သြယ္ရန္
Phone - (+959)252545753

Facebook - https://www.facebook.com/wunzinn